Anglo American | Przepływy Pieniężne Z Działalności Finansowej

W Ubiegłym Roku:

-89.8M USD